Yükseköğretim Kurulunun 17.02.2023 tarihli açıklaması üzerine Enstitümüz Senatosunun 20.02.2023 tarihli ve 08/1 sayılı kararı, Yükseköğretim Kurulunun 30.03.2023 tarihli açıklaması üzerine yeniden görüşüldü.

Değerlendirmeler sonucunda;
03.04.2023 tarihi itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminde uygulanmak üzere,
1- Uygulanmakta olan uzaktan (çevrimiçi) eğitim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın dersliklerde, laboratuvarlarda, stüdyolarda ve atölyelerde yüz yüze eğitim verilmesine,
2- Nisan ayına ertelenmiş olan “derslere ait uygulamalar”ın, ilgili akademik birimler tarafından hazırlanacak haftalık telafi programları çerçevesinde uygulama, ödev, proje vb. nitelikteki etkinliklerle yapılmasına,
3- Bahar dönemindeki ara, yarıyıl sonu ve tek ders sınavlarının “şeffaflık ve denetlenebilirlik” ilkesi esas alınarak uzaktan eğitim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,
4- Çevrimiçi yapılacak ölçme ve değerlendirmelerin; ödevler, projeler, açık uçlu-çoktan seçmeli veya kısa sınavlar şeklinde yapılmasına ve bu süreçte Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinliklerinin kullanılmasına,
5- Yüksek lisans ve doktora tez savunma sınavlarının yüz yüze yapılmasına, doktora yeterlik ve tez önerisi savunması sınavları yapılış şeklinin (çevrimiçi/yüz yüze) ise ilgili akademik birimler tarafından belirlenmesine,
oy birliği ile karar verildi.
Bilgilerinize sunarız.
İYTE Senatosu